حوزه ریاست

معرفی دانشگاه

حوزه های سازمانی

ریاست مرکز

 نام و نام خانوادگی : ابوالفضل طهماسبی

سوابق تحصیلی:

 کاردانی تکنولوژي جنگلداري دانشگاه گیلان صومعه سرا

 کارشناسی مرتع و آبخیزداري دانشگاه یزد یزد - اردکان

کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه تربیت مدرس تهران - نور

 

 دکتري علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان گرگان

فعالیتهاي اجرایی:

الف- مسئولیتهاي اجرایی و عضویت در شوراها و کمیتهها:

 مدیر واحد اینترنت و کتابخانه دانشکده کشاورزي گنبد به مدت یک سال

. مدیر امور آموزشی دانشکده کشاورزي گنبد به مدت 2 سال

. مدیر امور آموزشی مجتمع آموزش عالی گنبد به مدت 3 سال

.عضو کمیسیون موارد خاص مجتمع آموزش عالی گنبد از تاریخ به مدت 3 سال

. مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردي گرگان 1 به مدت 3 ماه 

. سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردي گرگان 1به مدت 2 ماه

 تاکنون.   مدیر داخلی مجله علمی-پژوهشی حفاظت زیست بوم گیاهان به مدت یک سال

تاکنون. سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردي گرگان 1 از تاریخ 96/3/18 تا کنون

مقالات:

-1 بررسی ارتباط پوشش گیاهی، خاك و واحدهاي ژئومرفولوژي در مراتع حوضه آبخیز کسیلیان با استفاده از سیستم اطلاعات

. جغرافیایی. پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خزر، تابستان 1383

-2 استفاده ازمطالعات هیدروژئوشیمی براي تشخیص نفوذ آب شور در چاه هاي آب(مطالعۀ موردي شهر ساري)، مجله علمی پژوهشی

. علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، جلد پانزدهم، شماره چهارم 1387

در منطقه چپرقویمه، فصلنامه (Atriplex lentiformis) -3 بررسی و مقایسه روشهاي فاصله اي اندازه گیري تراکم گیاه آتریپلکس

. تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال سوم، شماره سوم، پائیز 1387

روي خیار در شرایط آزمایشگاهی، مجله علمی Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) -4 پارامترهاي دموگرافیک شته ي جالیز

. پژوهشی علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، جلد شانزدهم، شماره سوم 1388

فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی، سال ، Atriplex lentformis -5 بررسی و تعیین مناسب ترین روش اندازه گیري تولید

. چهارم، شماره چهارم، زمستان 1388

-6 تأثیر آتش سوزي بر تغییرات و توالی اکولوژیک پوشش گیاهی در مراتع کوهستانی زاگرس مرکزي (مطالعه موردي : استان همدان )،

. مجله علمی پژوهشی مرتع، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1389

نشریه ،Agropyron elongatum و Agropyron desertrum -7 آثار تنشهاي شوري و خشکی بر روي جوانه زنی دو گیاه مرتعی

. مهندسی اکوسیستمهاي بیابان، سال اول، شمارۀ اول، زمستان 1391

-8 معرفی مقیاس بهره برداري براي سه گونه علف گندمی در ایستگاه تحقیقاتی سیساب استان خراسان شمالی، نشریه حفاظت و بهره -

. برداري از منابع طبیعی، جلد اول، شماره دوم، 1392

بر برخی مؤلفه هاي جوانه زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Artemisia sieberi Besser -9 مطالعه پتانسیل آللوپاتیکی گونه مرتعی

. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان،دوره اول، شماره دوم، تابستان 1392 ،Agropyron elongatum (Host) Beauv

در استان گلستان، نشریه تروی ج و توسعه آبخیزداري، سال دوم، SPI -10 آنالیز الگوهاي فضایی خشکسالی با استفاده از شاخص

. شماره 5، تابستان 1393

و خشکسالی در مراتع شمالی استان گلستان، مجله تحقیقات مرتع و MODIS -11 ارزیابی ارتباط میان شاخص هاي گیاهی سنجنده

. بیابان ایران، سال 22 ، شماره 2 (پیاپی 59 )، تابستان 1394

در برابر تنشهاي شوري و ,Vicia sativa, Secale cereale -12 بررسی خصوصیات مرفولوژي گیاهان مرتعی

ب ا استفاده از کشت هیدروپونیک، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، دوره Sanguisorba minor, Trifolium pretense خشکی

مدیریت آموزش

 

معاونت آموزشی

الف ) معرفی مدیر امور آموزشی

نام و نام خانوادگی : محمد خادم فر

تحصیلات : دکترا

رشته و دانشگاه محل تحصیل:   توسعه­ی منابع انسانی،  دانشگاه پوترا- مالزی

ب ) سوابق علمی و پژوهشی

بخش یکم ؛ مقاله های علمی و تحقیقی

1.            The Relationship between Ethical Leadership and Organizational Performance (Small Review on Malaysian Studies), M Khademfar, S Arabamiry; International Journal of Business and Social Science 4 (1)     2013

2.            The relationship between Transformational Leadership and Organizational Health in Golestan province of Iran; M Khademfar, K Idris;  International Journal of Business and Social Science 4 (No:6), 218-229; -2012

3.            Choice Modelling Stated Preference Valuation Technique in Perhentian Island Marine Park Environmental Goods; M. Khademfar ,SeddighehArabamiry, Khalid Abd Rahim, Alias;International Journal of Business and Social Science 4 (No:6), 179-188-2013

4.            Marine Park Visitors' Trade-off among Ecological Attributes in Malaysia;M. Khademfar, S. Arabamiry, K. ABD Rahim; International Journal of Business and Social Science 4 (December. 2013), 218-229-2013

5.            Ethical Work Climate and Firm Performance; M. Khademfar, K. Idris, S. Arabamiry, Z. Omar

International Journal of Business and Social Science 4 (No 11), 318-328 -2013

بخش دوم؛ کنفرانس ها ، سمینارها و کارگاه های آموزشی

1.            Transformational leadership style and organizatio nal health; M. Khademfar and K. Idris

10th International Conference of the Academy of H R D (Asia Chapter), Kuala2011

2.            International Seminar, Exhibition and International Cultural show 2010

3.            International seminar on Issues and Challenges of new Information Communication Technology; Sharing Experiences on using ICT Development (2009)

4.            How to use  MS Word Programfor SystematicCompilation of Thesis and Dissertation (2010)

5.            The first Iranian Student Scientific Conference in Malaysia (2011)

6.            نحستین هم اندیشی آموزش و گسترش زبان فارسی. 2011. مالزی

7.         مروری بر گردشگری و توسعه ی پایدار در ایران (با همکاری دکتر امیری) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان( آبان ماه – گرگان 1394)

بخش سوم؛ کتاب های منتشر شده و کتاب های در دست انتشار  

1-            روزهای آبی‎؛ نشرنقطه- تهران‎1379 (منتشر شده)

2-            طلایه داران(3) ؛ انتشارات عشق دانش- گرگان 1385( منتشر شده )

3-            کویرآب‎- انتشارات عشق دانش- گرگان 1384( منتشر شده)

4-            صدشاخه ی گل‎؛ کنگره بزرگداشت شهدا‎1384 استان گلستان ( در دست انتشار)

5-            دردهای نهفته‎؛ انتشارات حکمت- قم‎1359(منتشر شده)

6-            خاکیان افلاکی ؛ سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 1384 ( تالیف شده)

7-            بوستان مهر(2)؛ سازمان آموزش و پرورش استان گلستان ( منتشر شده )

8-         طلایه داران(2)؛ زندگی نامه سردارشهید عسگری؛ انتشارات کنگره بزرگداشت شهدا 1384 (در دست انتشار)

9-        پایان این رنگین کمان- رمان ، ترجمه از زبان انگلیسی (در دست انتشار)

10-      یک قدم تا عشق- رمان ، در دست انتشار

پ ) فعالیت ها وبرنامه های آموزشی :

 

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی مرکز

نام و نام خانوادگی :الهام رفیعی

تحصیلات :کارشناسی ادبیات فارسی

شرح وضایف :

پیگیری و اجرای دستورات رییس مرکز

دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها

تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنا مه های تبلیغاتی و انتشاراتی

تهیه اعلامیه ها و بروشورهای مختلف مربوط به مسائل اقدانات و فعالیتهای مرکز

برنامه ریزی و اداره کنفرانسها و سمینارها

دعوت از مسئولین و مدعوین جهت اجرای مراسات ملی و مذهبی

 

 

کارشناسی حقوقی

کارشناس حقوقی: آقای ....

دانش آموخته رشته های علوم انسانی (دیپلم)، حقوق قضایی (کارشناسی) و حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد) را با دفاع از پایان نامه تحت عنوان "بررسی مبانی فقهی و حقوقی سلب یا تحدید مالکیت اراضی به نفع دولت" با امتیاز عالی به پایان رسانید است. 

از سال 1387 نیز مشغول به تدریس در دانشگاههای زیر می باشد.

  1. تدریس در دانشکده علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد آزادشهر) در رشته های حقوق قضایی علوم قضایی و الهیات و فقه و مبانی حقوق مشتمل بر: حقوق مدنی 1، حقوق مدنی3، حقوق مدنی5، حقوق مدنی7، حقوق تطبیقی، حقوق تجارت2، حقوق تجارت4
  2. تدریس در دانشگاه پیام نور شهرستان گنبد کاووس (دروس تخصص حقوق قضایی)
  3. تدریس در دانشگاه شهرستان گنبدکاووس

همچنین به عنوان مدرس دانشگاه علمی کاربردی2 شهرستان گنبد کاووس به تدریس دروس حقوق بازرگانی، حقوق و مقررات عمومی، حقوق و مقررات قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن و قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحد های صنفی در رشته های مدیریت کسب و کار و حسابداری مشغول به تدریس می باشد.

معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل طهماسبی

نظرسنجی

عملکرد مرکز علمی کاربردی گرگان را در چه حدی می دانید؟

عالی - 41.4%
خوب - 12.1%
متوسط - 8.6%
ضعیف - 37.9%

اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز:9
بازدید دیروز:24
بازدید این هفته:9
بازدید این ماه:196
بازدید کل:32454